Да се боље разумемо...

        Коментари на сајту Фактu јесу и биће слободни. Али, и слобода, као што и сами правилно указујете, обавезује. А додатно - српска слобода. Фактu поштују свачије, па и Ваше право и на став и на полемички жар, и на реч, па и на јаку реч. Сваки коментатор, поготово у свом животу, може себи узети право и на, као што рече песник „прејаку реч“. Може себе доводити и до „уби ме прејака реч“. Међутим, нико нема право да на простору портала „убија“ друге прејаким речима.

        Као што у реалном животу право махања рукама престаје тамо где почиње туђа глава (чување других), или тамо где управо букти ватра (чување себе), тако и на простору портала „махање речима“ мора водити рачуна о јавном моралу, добром васпитању и добром тону. Српска слобода обавезује и на деликатност и на обзире према ставовима и осећањима других, нарочито оних са којима се не слажемо. На сајту Фактu нико нема право на прејаку реч којом себе „убија“. Још мање да „убија“ друге.

        Садржај коментара на текстове објављене на сајту Фактu став су и мишљење својих аутора и не морају бити подударни са оријентацијом портала. Зато администрација сајта Фактu не сноси одговорност за у њима изнете ставове и оцене. Портал не може и неће публиковати коментаре који садрже увреде личног, религиозног, националног и политичког карактера, нити садржаје који крше норме важећих закона или скривену рекламу. Кликом на команду „Сачувај“ сви коментатори прихватају ове и остале уобичајене услове коментарисања.

 

        Администрација сајта Фактu

Категорије: 

Слични садржаји

Коментари